Εκτύπωση αυτής της σελίδας
%AM, %23 %253 %2019 %08:%Απρ

3 Μαΐου 2019 η Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις Ευρωεκλογές 2019

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών πληροφορεί κάθε ενδιαφερόμενο ότι, δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν οι πολίτες της Δημοκρατίας και οι υπήκοοι άλλων κρατών μελών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, νοουμένου ότι:

(α) έχουν συμπληρώσει ή μέχρι την ημέρα των εκλογών συμπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους,
(β) δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας ή δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατόπιν απόφασης δικαστηρίου λόγω οποιουδήποτε εκλογικού αδικήματος, και
(γ) δεν πάσχουν από διανοητική νόσο, η οποία τους καθιστά ανίκανους να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν υποψηφιότητα είτε σε συνδυασμό κόμματος/συνασπισμού κομμάτων/ανεξαρτήτων είτε μεμονωμένα, ως ανεξάρτητοι. Ο αριθμός των υποψηφίων κάθε συνδυασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των έξι, που ισοδυναμεί με τον αριθμό των εδρών που αναλογούν στη Δημοκρατία. Οι συνδυασμοί αποτελούνται από δύο τουλάχιστον υποψήφιους. Κάθε υποψηφιότητα υπογράφεται από τέσσερις εκλογείς, εκ των οποίων οι δύο είναι οι προτείνοντες και οι άλλοι δύο οι υποστηρίζοντες.
Υπήκοος άλλου κράτους μέλους κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς του πρέπει να υποβάλει και τα ακόλουθα έγγραφα:
(α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα προσδιορίζεται:
(i) η ιθαγένειά του,
(ii) η διεύθυνση της συνήθους διαμονής του στη Δημοκρατία,
(iii) η ημερομηνία και ο τόπος γέννησής του,
(iv) ότι δεν είναι συγχρόνως υποψήφιος για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε άλλο κράτος μέλος αλλά ούτε και στη Δημοκρατία σε συνδυασμό άλλου κόμματος ή συνασπισμό συνεργαζομένων κομμάτων,
(v) η ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους,
(vi) ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος καταγωγής του,
(vii) η τελευταία διεύθυνσή του στο κράτος μέλος καταγωγής.
(β) δελτίο ταυτότητας της Δημοκρατίας, ή ισχύον διαβατήριο, ή ισχύον δελτίο ταυτότητας εκδιδόμενο από το κράτος μέλος ιθαγένειας του κοινοτικού εκλόγιμου, ή/και βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης η οποία τον αφορά.

Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν στις 3 Μαΐου 2019, από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 12:30 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στην Λευκωσία.